Algemene Voorwaarden voor huur van vakantiehuizen.

 

 

Sandboys Dune, Sandboys Coast, Sandboys Pearl, The Garden Studio

 

Definities

 

De eigenaar

De heer en mevrouw Patrick Hay in Rue de la Gare 80, 62180 Conchil-le-Temple, Frankrijk, de eigenaren van de huizen bekend als Sandboys Dune in Rue des Goelands , 80120 Fort-Mahon, Frankrijk en Sandboys Coast in de  Avenue Joyeuse, 80120 Fort Mahon, Frankrijk , Sandboys Pearl in Rue de la Chapelle, 80120 Fort-Mahon, Frankrijk en van het appartement bekend als The Garden Studio in Rue de la Gare 80, 62180 Conchil-Le-Temple, Frankrijk.

De huurder

De persoon of personen tesamen en apart, samenwonenden. corporatie, vennootschap of andere organisatie die een Boekings Formulier invult en terugstuurt.

Boekings Formulier

Het formulier getekend door de Huurder waarin details vermeld staan over de Huurperiode en de Huur

Eigendom

De huizen bekend als Sandboys Dune en Sandboys Coast tesamen met bijgebouwen, terrassen, en tuinen beschikbaar gesteld aan de Huurder door de Eigenaar.

Huurperiode

Een periode van een aantal dagen of van een of meer weken waarvoor de Huurder de huur van het eigendom overeenkomt en gedurende waarvan de Eigenaar overeenkomt het te verhuren.

Aanbetaling

De eenmalige aanbetaling van 20% van de Huur vooraf betaald door de Huurder aan de Eigenaar ten einde het Eigendom te reserveren voor de Huurperiode.

Huur

Het bedrag dat de Huurder overeenkomt te betalen aan de Eigenaar voor de huur van het Eigendom voor de Huurperiode.      

Borg

Een geldbedrag betaald door de Huurder aan de Eigenaar dat wordt terugbetaald minus eventuele inhoudingen door de Eigenaar voor dekking van schade, verwaarlozing of het schoonmaken van het huis als de Huurder het onnodig vuil achterlaat.

Inventaris

Een lijst met inventaris en inrichting van het Eigendom en zijn bijgebouwen, terrassen en tuinen en hun staat aan het begin van de Huurperiode.

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Het eigendom wordt aangeboden voor huur tijdens vakantie onder voorbehoud van aanvaarding door de Eigenaar van de aanvraag van de Huurder, voor een periode van een of meer weken (de Huurperiode)

1. Een eerste telefonische of e-mail reservering is 10 werkdagen geldig vanaf de eerste contact datum. Als binnen deze periode de Aanbetaling niet door de Eigenaar is ontvangen, zal de betreffende huurperiode worden teruggedraaid naar de beschikbaaarheidsstatus en kan door iedereen geboekt worden. De Aanbetaling kan geaccepteerd worden na de 10de dag als er geen andere boeking is ontvangen die geheel of gedeeltelijk dezelfde Huurperiode beslaat maar als deze andere boeking reeds is gereserveerd en bevestigd zal de Aanbetaling niet worden geaccepteerd en binnen 10 werkdagen na ontvangst worden terugbetaald.

2. Wanneer eenmaal het getekende Boekingsformulier en de Aanbetaling (20% van de Huur) is ontvangen en geaccepteerd zal de Eigenaar de acceptatie van de boeking binnen 10  werkdagen bevestigen door middel van een brief of e-mail.

3.  Betaling van de Aanbetaling en het restbedrag van de Huur moet plaats vinden per cheque (euro) of contant (euro) te verzenden per post of per electronische overboeking (dit moet vooraf geregeld worden)

4. Het restbedrag van de Huur moet niet later dan 6 weken voor de start van de Huurperiode worden betaald.

5. Ten tijde van betaling van het restbedrag van de Huur, (of bij aankomst bij het Eigendom) , zal de Huurder aan de Eigenaar de Borg van € 250,-- betalen. Als de Borg bij aankomst wordt betaald moet dit in contanten.

6. De Borg zal minus eventuele inhoudingen direkt na beëindiging van de Huurperiode worden terugbetaald vergezeld van een gedetailleerde lijst met eventuele inhoudingen die het gevolg zijn van schade of onredelijke schoonmaakkosten. De Borg zal de aansprakelijkheid van de Huurder naar de Eigenaar niet compleet dekken, en schades van aard en omvang die door de Eigenaar niet voldoende gedekt geacht worden door de Borg zullen door een naar Eigenaar’s keuze  geschikte bedrijf worden geëvalueerd en de Eigenaar zal gemachtigd zijn de kosten van reparatie op de Huurder te verhalen. Indien van toepassing door middel van rechtsvordering.

7. Als de Huurder  de boeking wil annuleren kunnen door de Eigenaar de volgende annuleringskosten worden berekend:

a. als de annulering schriftelijk aan de Eigenaar op elk moment wordt medegedeeld voorafgaande aan 6 weken voor de aanvangsdatum van de Huurperiode 20% van het Huurbedrag

b. als de annulering aan de Eigenaar wordt medegedeeld na de hierboven genoemde datum in par.7a maar eerder dan 2 weken voor de aanvang van de Huurperiode 75% van het Huurbedrag         

c. als de annulering aan de eigenaar wordt medegedeeld binnen 2 weken voor aanvang van de Huurperiode 100% van het Huurbedrag

8.  Als, in het geval van omstandigheden buiten controle van de Eigenaar, de Eigenaar is gedwongen een overeengekomen Huurperiode te annuleren, zal hij dit doen door de Huurder zo spoedig mogelijk te informeren voor aanvang van de Huurperiode en alternatieve data aanbieden.  Als geen alternatieve data kunnen worden overeengekomen tussen de Eigenaar en de Huurder zal de Eigenaar het totale bedrag dat van de Huurder is ontvangen voor de boeking restitueren en zal de Overeenkomst worden ontbonden De Huurde zal niet het recht hebben op, noch zal de Eigenaar aansprakelijk zijn voor, het ontvagen van respectievelijk betalen van verdere compensatie.

9.  Elke kennisgeving tot annulering die volgens de clausules 7 en 8 hierboven moet worden gegeven, moet per aangetekende post naar het laatst bekende adres van de beoogde ontvanger worden gezonden.    

10. Bij aankomst op het Eigendom zal de Eigenaar de Huurder een inventarislijst overhandigen en een accurate beschrijving van de staat van het Eigendom (de inventaris). De Huurder zal geacht worden de nauwkeurigheid van de inventaris te hebben geaccepteerd mits hij binnen 2 uur enige onregelmatigheid onder de aandacht van de Eigenaar brengt.

11. De Eigenaar biedt het Eigendom aan in goede conditie aan het begin van de Huurperiode. De Huurder stemt toe alle delen van het Eigendom en de zaken genoemd in de inventarislijst in goede en nette staat achter te laten aan het einde van de Huurperiode zodanig dat de Eigenaar op redelijke wijze binnen een periode van 3 uur de voorbereidingen kan voltooien voor een nieuwe huurder. Als aan het einde van de Huurperiode de conditie van het Eigendom of haar inhoud de Eigenaar anleiding geeft tot zorg of als voorwerpen van de inventarislijst worden vermist of zijn beschadigd kan de Eigenaar inhoudingen doen op de Borg.

12.  De Huurperiode zal aanvangen om 16.00 uur op de eerste dag en eindigen om 10.00 op de laatste dag. De Eigenaar zal niet verplicht zijn accommodatie aan te bieden voor de genoemde aanvangstijd en de Huurder zal niet gerechtigd zijn in het gehuurde te blijven na de genoemde eindtijd.

13. De Huurder stemt toe zich niet zodanig te gedragen dat omwonenden of naburige eigendommen hiervan last ondervinden.

14. Aan de Eigenaar dient door De Huurder onverwijld welk defect dan ook aan het Eigendom of defect of schade, hoe dan ook ontstaan, aan de inventaris, uitrusting, perceel, machines of apparaten in  het Eigendom of tuin te worden gemeld, zodat maatregelen voor herstel en/of vervanging zo spoedig mogelijk kunnen worden genomen.

15. Onder geen enkele omstandigheid zal de aansprakelijkheid van de Eigenaar naar de Huurder het bedrag overschrijden dat aan de Eigenaar is betaald voor de Huurperiode.

16. De Eigenaar zal niet aansprakelijk zijn naar de Huurder:

a. voor elk tijdelijk defect of onderbreking in de toelevering van publieke service aan het Eigendom, noch ten opzichte van iedere uitrusting, perceel, machines of apparaten in Het Eigendom of tuin.

b. voor elk verlies, schade of lichamelijk letsel die het resultaat zijn van ongunstige weercondities, rellen, oorlog, stakingen,of andere gebeurtenissen buiten controle van de Eigenaar.

c. voor elk verlies, schade of  ongemak veroorzaakt aan of geleden door de Huurder als het Eigendom zal zijn vernietigd of substantieel beschadigd voor de aanvang van de Huurperiode  zal de Eigenaar in een dergelijk geval binnen tien dagen na bericht aan de Huurder al de voorafgaande betaalde bedragen voor de Huurperiode aan de Huurder restitueren.

17. Het is de Huurder niet toegestaan om katten, honden of welk ander dier te laten verblijven in het Eigendom tijdens de Huurperiode.

18. Het gebruik van de accommodatie, perceel, uitrusting en andere voorzieningen is volledig voor risico van de Huurder en de Eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig lichamelijk letsel, verlies of schade aan de Huurder, leden van het gezelschap van de Huurder of gasten van de Huurder noch persoonlijk of aan hun bezittingen of voertuigen.

 

Dit contract zal worden gedekt door de Engelse Wet in elk detail inclusief vormgeving en interpretatie en zal worden geacht in Engeland te zijn gemaakt.

SLUIT VENSTER    X

SLUIT VENSTER   X